VC_1916-05-17 G / D / R

Viewing:

VC_1916-05-17 Redaguotas

1r

{109} {90}

1 Nežinau, ar džiaugties, ar dar
2 labiau nusiminti. Kvotimą išlai-
3 kiau šiandie, išlaikiau puikiai
4 ir sužinojau, kad užrubežį per-
5 žegnoti turiu, – pasporto
6 neduoda. Trauk jį velniai –
7 apsieisiu ir be jo. Užtat
8 rudenį jau galėsiu kelties
9 in Maskvą, užtat, užtat
10 galėsime kartu būti.

11 Jaučiuos šiandie kažkaip
12 nepaprastai. Iš vienos pusės,
13 kažko silpna labai (kraujas iš
14 nosies labai bėga), iš kitos pusės,
15 labai dirgsniai (nervai) intempti.
16 Kvotimą laikiau visai ramiai,
17 bet vis tik kažkaip pajėgos
18 intemptos, intemptos…

19 Pernakt nemiegojau, matai.
20 Vakar vakare buvau bažnyčioj,

Page Break

1v

21 gegužinės pamaldos buvo…
22 Vargonai ūžė, ūžė kaip miškas,
23 kaip miško pasakos, kaip pava-
24 sario vėjaus dvelkimas… Kaip
25' tada, kai paskutinįsyk klajovjova
26 Sokolninkuose – – –

27 Meldžiausiu bažnyčioj… Vargonai
28 ūžė taip griaudžiai, tai[p] nejučiai
29 slėptingai, žvakių liepsna
30 supės‑supės… Minia, par-
31 puolusi ant kelių, griaudino
32 vientisą maldą… Kažkaip ju-
33' tau, kad aš tik dalelė mažutė
34 mažutėlė tos visagalės minios,
35 kuri su manimi pačią maldą
36' griaudina, ir kad aš tiktai auka,
37' atnaša, ant alaužo sbeniūksanti,
38 aukojimo valandos belaukianti…
39 Vargonai ūžė vis galingiau ir
40 paslėptingiau… Ir gimsta tada

Page Break

2r

41 žmoguje iš susigriaužimo sapnai
42 lengvasparniai, ir visa buitis
43 tada tik kažkokio sapno žengimas…
44' Vargonų ūžimas gimdoė sparnus
45 nelūkėtus, visagalius…

46 Išėjau iš bažnyčios… Gatvės,
47 gatvės, praeiviai… Aš vienas klajū-
48 nas, susikraupęs ir užsislėpęs
49 savyj, žengiu vientisais žingsniais
50' neatpsižvalgydamas, nesidairyda-
51 mas per tas plaukiančias žemės
52' sūnų mini[a]s, per tuos suterštaus vei-
53' dus ir drumzlinas, sielas, žengiau
54 aš vienas, visiems svetimas
55 ir niekam nereikalingas, ir
56 nieko nelaukiamas, pirmyn
57 ir pirmyn… Gatvės ir
58 gatvės, plaukiančios praeivių
59 minios… Žingsniai mano vie-
60' nodi, ir mintys vienosdos, ir susi-
61' gūžėę, o saulės paskutinsie spinduliai
62' bučiouoja plaukus ir lūpas…
– – – –

Page Break

2v

63 Grįžau vėlai namo (naktys jau baltos
64 čionai). Atsigulęs galvojau, galvojau
65 ilgai – švenčiau sapną apie Tave…
66' Saulė tekėjo [2]1/2 val[andą]. Mačiau ją.
67 Rytą gi apie penktą‑šeštą visi
68 susikėlė – atėjo „malioriai“ – pradėjo
69 mūsų bute remontą. Viską sumai-
70 šė, viską sujaukė. Tik dabar
71 aš, gavęs laimingesnę valandikę,
72 tegaliu tau parašyt keletą žodžių.
73 Taipgi neturiu kur dėties…
– – – –
74 Kodel, kodel tu man nieko nerašai?..
75 Jau ketvirta diena, kaip nuo
76 tavęs nė žodžio, Sesule
77 Kodel gi?.. Kodel gi?.. Nejaugi
78 tu nepasiilgsti nieko?..
79 Kodel tu nenori, kad pas
80 mane būtų šventė?.. Gavęs
81 nuo tavęs laišką aš savo vienu-
82 moj didelę iškilmę apvaikščioju
83 Sesute, – kodel gi?..

84 Tav[o] Bolyt[i]s

85 17/V ‑ 16

Page Break

Tekstologiniai komentarai

1 Nežinau ar džiaugties, ar dar ] s l, in sin ang cor cf {90} pro {109} al m graph
25 klajojova ] cor sec j pro v
28 tai[p] ] vid ex err om p
33 aš ] p ras tik
36 kad ] a ras ir
37 laužo ] cor l pro a
37 beniūksanti ] cor b pro s
44 gimdė ] cor fl -ė pro -o
50 neapsižvalgydamas ] cor p pro vid t
52 mini[a]s ] ill, vid a
52 suterštus ] cor sec u pro a
53 drumzlinas ] p ras interp ,
53 sielas ] cor l pro ill
53 žengiu ] cor u pro vid a
60 vienodos ] cor d pro s
61 [susi]gūžę ] cor fl -ę pro -ė
61 paskutinie ] cor ie pro sec s
62 bučiuoja ] cor sec u pro o
66 [2] ] ill, vid
84 Tav[o] Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...