VD_F53-657_po_1921-09-10_1 G / D / K

Viewing:

VD_F53-657_po_1921-09-10_1 Koreguotas

1r

1 ‖ 1 [→]

2' ‖ Jau triys savaitės kaip nuo
3' ‖ tavęs ma žodelio. Triys savaitės!
4 ‖ Kas dieną virpančia širdžia laukiu
5 ‖ pašto. Tuščia – ne man, ne man…
6 ‖ Gal velei kaip Palangoj gausiu
7' ‖ iš karto iš tavęs kokįelius laiškus,
8 ‖ bet šiandie nėra, bet šiandie
9 ‖ aš toks vienas, apleistas…

10 ‖ Šiandie mano urvas toks apleistas,
11 ‖ toks baisus, o aš jame vienas –
12 ‖ karalius ir beprotis.

13 ‖ Glūdžiu apsikniaubęs ir aša-
14 ‖ rodamas[,] be galo, be pradžios
15 ‖ kartoju – numylėta – numylėta!

16 ‖ Ką aš padarysiu, kad man taip
17 ‖ baisiai ilgu! Kažkur užu sienos
18 ‖ girdis kažkokia liūdna, baisi,
19 ‖ vargana daina, už lango rudens
20 ‖ saulės paskutiniai spinduliai
21 ‖ geltonose medžių viršūnėse
22 ‖ išsiskiedžia – o aš toks vienas,
23 ‖ ir niekas, niekas neatlankys
24 ‖ manęs!

25 ‖ Glūdžiu apsikniaubęs ir be galo,
26 ‖ be krašto kartoju tą patį [–]
27 ‖ numylėta, numylėta!

28 ‖ Ir ką aš padarysiu, kad man
29 ‖ taip pašėlusiai ilgu Tavęs!

Page Break

1v

Page Break

2r

30 ‖ 2 [→]

31' ‖ Suskaičiau mano valandas,
32 ‖ suskaičiau mano mintis, atlan-
33' ‖ kiau vietšventavietes, kur mes
34 ‖ kartu gyvenom, ir dabar aš toks
35 ‖ vienas, ir širdy kažkokia neže-
36 ‖ miška jėga klykia ir gelia –
37 ‖ numylėta – numylėta!

38 ‖ Ir niekas daugiau nebeatlankys manęs!

39 ‖ Suskaičiau, kaip mintys sopė-
40' ‖ damos skrenda, suskaičiau[,]
41 ‖ kaip širdis vis giliau ir giliau
42 ‖ į neišbrendamą skausmą
43 ‖ pasineria ir kaip ilgėjimos
44 ‖ varpas kažkur beprotišką
45 ‖ giesmę gieda, ir kaip žiedas[,]
46 ‖ pakastas rudens šalnos[,] miršta
47 ‖ iš lėto – kaip minutės skamba
48 ‖ skrisdamos, ir vėl susikaupiu
49' ‖ apsi[k]niaubęs ir jau žodžių
50 ‖ nebetariu, tik kažkaip išbalu-
51 ‖ sios lūpos virpa be prasmės,
52 ‖ o krūtinėj kažkas skaudžia
53 ‖ ir skambina – numylėta –
54 ‖ numylėta.

55 ‖ Tebūtų daugiau visas mano
56 ‖ gyvenimas vien tyrai ir
57 ‖ monai, by tik aš dar kartą ga-

Page Break

2v

Page Break

3r

58 ‖ 3 [→]

59' ‖ glėčiau garsiai visam pasau-
60 ‖ liui suklikti – numylėta – numylėta!

61 ‖ Tebūsiu šventvagis, tebūsiu
62 ‖ mirties regėjimo šešėlis, tebūsiu
63 ‖ viena ištremties aimana – by
64 ‖ tik dar kartą visam pasauliui
65' ‖ šsušukti – numylėta, numylėta!

66' ‖ Ir jeigu aš smano širdy vieną
67 ‖ tą žodį tekartoju, tai mano
68 ‖ širdis karštesnės maldos nie-
69 ‖ kuomet nėra žinojusi. Ir
70 ‖ jeigu ši malda mano į tyrų
71 ‖ vėtros aimaną panaši, tai
72 ‖ niekuomet aš nesu taip troškęs
73 ‖ išklausytas būti.

74 ‖ Numylėta – numylėta!

75 ‖ Tebūnie palaimintas per
76 ‖ amžius amžinuosius tas šven-
77 ‖ tas žodis ir ta malda, kurioj
78‖ jis gimė! Tūkstančius tūkstan-
79 ‖ čius kartų tebūna palaiminta
80 ‖ toji, kuri tą maldą sukūrė,
81 ‖ kuri dūšią užbūrė, kuri yra
82 ‖ karaliūnaičių karaliūnaitė
83' ‖ ir ps◊◊vajonių žvaigždė, kuri
84 ‖ šventą vardą nešioja[,]
85 ‖ numylėta – numylėta!
– – – – – – – – – –

Page Break

3v

Page Break

4r

86 ‖ 4 [→]

87 ‖ Iš kur man žinoti[,] ar esi
88' ‖ jau gavusi mano vieną mano
89 ‖ laiškus, tik nuo tavęs aš nieko
90 ‖ dar nesu turėjęs. Tik dar skau-
91' ‖ džiau, Tadas sakęsė Tau pasiun-
92 ‖ tęs telegramą kviesdamas
93 ‖ atvažiuoti, o Tu ir jam
94 ‖ nieko neatsakiusi. Gal
95 ‖ tikrųjų kas negero atsitiko,
96 ‖ gal tu sergi, gal taip kas yra.
97 ‖ Aš nežinau, kas ir bemanyti!
98 ‖ Todel darosi dar labiau liūdna.
99 ‖ Rodos[,] ne šiandie, tai rytoj,
100 ‖ o aš iš Tavęs būtinai gausiu
101 ‖ nors keletą žodžių, bet eina
102 ‖ diena po dienos, o vis nėra
103 ‖ ir nėra. Ir ypač dabar man
104 ‖ tai be galo sunku pakelti. Jei
105 ‖ prieš atostogas dar aš sueidavau
106 ‖ su kuo nors, dar kur užsimirš-
107 ‖ davau, tai dabar aš nieko
108 ‖ panašaus neturiu. Arba
109 ‖ sėdžiu vienas užsidaręs, arba
110 ‖ valkiojuos nuleidęs galvą,
111 ‖ paskendęs mintyse, lankyda-
112 ‖ mas šventavietes, kur mes
113 ‖ kartu gyvenome – ir daros
114 ‖ dar labiau ilgu, dar labiau
115 ‖ skaudu! Dabar aš kažkaip

Page Break

4v

Page Break

5r

116 ‖ 5 [→]

117 ‖ prie žmonių nebepritinku,
118 ‖ nebemoku aš su jais kalbėti,
119 ‖ nebeturiu[,] kas jiems pasakyti.
120 ‖ Einu – praeinu pro šalį, pro šalį.
121' ‖ Kas kam darbo, kad aš toks
122' ‖ vienas, kad aš toks liūdnas vie-
123 ‖ numoje mano! Ir juo aš
124 ‖ daugiau apie Tave galvoju,
125 ‖ juo patvariau tavo paveikslas
126 ‖ tvylo mano akyse, juo
127 ‖ gyviau pasiilgstu tavo žodžio,
128' ‖ mtavo minties, tavo rankos!
129 ‖ Ir, rodos, jeigu aš gaučiau
130' ‖ iš Tavęs laišką, tai jausčiau[,]
131' ‖ kad Tu pati ateini int mane
132 ‖ ir priglaudi, ir palaimini.
133 ‖ Ir dabar aš žinau, kas Tu man
134 ‖ esi ir kaip Tu visą pasaulį
135 ‖ savyje del manęs sukaupi!
136 ‖ Dabar čia aplinkui man visa
137 ‖ taip svetima ir tolima, ir siela
138 ‖ taip alksta kito, kitokio gyvenimo[.]
139 ‖ Kad aplinkui nebūtų taip tuščia
140' ‖ ir kad siela be gailvalinio ilgėji-
141 ‖ mos rastų kokį gyvenimo
142 ‖ turinį. Ir kad aš pasauliui
143 ‖ nebūčiau toks svetimas, kad
144 ‖ gyvais siūlais būčiau su juo
145 ‖ surištas. Pagaliau, aš nežinau[,]

Page Break

5v

Page Break

6r

146 ‖ 6 [→]

147' ‖ ar tikrai nir to noriu. Tik man
148 ‖ pašėlusiai ilgu, ir galas žino[,]
149 ‖ ko aš prigalvoju. Ir ką aš
150 ‖ daugiau darysiu! Ir kaip
151 ‖ aš daugiau būsiu. Jau toks
152 ‖ būdas žmogaus ar kas, bet jeigu
153 ‖ aš šiandie būčiau nuo tavęs
154 ‖ gavęs gerą laišką – gal aš bū-
155 ‖ čiau buvęs laimingiausias
156' ‖ žmogus pasaulyje, gal aš bū-
157 ‖ čiau ėjęs ir žemę pabučiavęs,
158 ‖ gal aš būčiau klykęs po
159 ‖ miškus ir laukus, kad aš
160 ‖ laimingas, kad Tu myli mane.
161 ‖ Tu nebark manęs, kad aš toks
162 ‖ liūdnas ir taip kalbu – Tu tik
163 ‖ žinok, kad aš baisiai baisiai
164 ‖ pasiilgau – ir tuomet visa
165 ‖ suprasi, ir visa man atleisi.
166 ‖ Ir tuomet ir tu regėsi tuos
167 ‖ šviesius bokštus, kuriuos aš
168 ‖ statau, kad mums būtų
169' ‖ šviesu ir giedra gyventi.
170' ‖ Tuos šviesius bokštus, įin kuriuos
171 ‖ mes kartu pasikelsim, kad
172 ‖ dainuoti pasaulį, kad dai-
173 ‖ nuoti dangų ir pasiimti
174 ‖ iš jo tai, kas tik mums
175 ‖ dviem priklausyti tegali!
– – – – – – – –

Page Break

6v

Page Break

7r

176 ‖ 7 [→]

177 ‖ Del mano kelionės, pasiliuosa-
178 ‖ vimo iš karuomenės aš dar
179 ‖ nieko nedariau – vis laukiau
180' ‖ iš ltavęs gando. Ir vokiečių jo-
181 ‖ kio atsakymo dar niekas
182 ‖ neturi. Sako[,] būk šiomis
183 ‖ dienomis atsakymas turįs
184 ‖ būti. Ir aš nežinau, kaip man
185 ‖ pavyks iš karuomenės pasi-
186 ‖ liuosuoti. Bolševikai su
187' ‖ lenkais vieni kitus erzina ir
188 ‖ giriasi kariausią. Bet tikro –
189 ‖ tai nieko nėra. Vis tiktai sunku
190 ‖ manyti, kad kas nor atsitiktų[,]
191 ‖ pavyzdžiui[,] anksčiau pavasario.
192' ‖ Iki pasvasario – dar daug laiko.
193 ‖ Pavasarį gali kartais lenkai su
194 ‖ bolševikais pradėt kariaut,
195 ‖ bet žiemą – vargu. Jeigu tai
196 ‖ atsitiktų[,] žinoma[,] ir mums
197' ‖ tek[t]ų labai atsargiai lai-
198 ‖ kytis. Mūsiškiai pamažėli
199 ‖ prie visko rengias, todel ir
200 ‖ iš karuomenės labai nenori
201 ‖ liuosuoti. Yra gandų apie
202 ‖ mobilizaciją inteligentų (jau-
203' ‖ nesnių ( 1892–1893 ir t[.] t[.] m.)[.] Bet tikro
204' ‖ kol kas nieko neėra. Rytoj su
205 ‖ prašymu eisiu pas Šimkų,
206 ‖ nes rytoj tikrai iš tavęs gausiu laišką.

Page Break

7v

Page Break

8r

207 ‖ 8 [→]

208 ‖ Dabar vakaras. Tuoj nešiu
209 ‖ laišką į paštą. Pabučiuosiu,
210 ‖ palydėsiu – o ką aš paskui darysiu?
211 ‖ Eisiu turbūt kur nors į laukus,
212 ‖ į pakalnes, atlankysiu šven-
213 ‖ tavietes – Tau padūmosiu, pa-
214 ‖ raudosiu… Tu atleisk man,
215' ‖ bet ką gi aš daugiau padarysiu,
216 ‖ kad aš taip be galo tavęs pasi-
217 ‖ ilgau! Kartočiau, rodos, tai
218' ‖ tūksčtančius kartų ir niekuo-
219 ‖ met negalėčiau pasakyti
220 ‖ viso, kas mano sieloj dedas.

221 ‖ Vandukai, mano mažutėlis[,]
222 ‖ ar tu girdi mane? Ar
223 ‖ Tu neužmiršai, kad aš esu
224 ‖ Tavo ir kad aš baisiai Tave
225 ‖ myliu? Vanduk, Vanduk!

226 ‖ Tebūnie lengva tau ir gera,
227' ‖ ir lrytą saulė tegu meiliai
228 ‖ tau į akis pažvelgia, kad tu
229 ‖ pabustum ir mano būtum
230 ‖ mane liūdną atsimintum.

231 ‖ Labanaktis[,] Vanduk[,] – aš Tau
232' ‖ šiąndieakt dar daug dūmosiu!

232 ‖ Bučiuoju tave stipriai, stipriai.

233 ‖ Labanaktis – labanaktis[,]
234' ‖ numylėta Tu mano! Bal

Page Break

8v

Page Break

Tekstologiniai komentarai

2 trys ] cor y pro i
3 nė ] cor pro vid ma; trys ] cor y pro i
7 kelius ] cor eli pro okį
31 Suskaičiau ] cor pro Suskaidžiau, cor č pro dž
33 šventavietes ] cor šven pro viet
49 apsikniaubęs ] vid ex err om k
59 ga[lėčiau] ] cor l pro g
65 sušukti ] cor s pro š
66 mano ] cor m pro s
83 svajonių ] cor s pro p; cor va pro ill
88 gavusi ] p ras mano vieną
91 sakė ] vid ex err e pro ė, cor pro ęs
121 darbo ] vid ex err fl -u pro -o
122 kad ] vid ex err s pro d
128 tavo ] cor t pro m
130 jausčiau ] ins s
131 kad ] cor ad pro ą
140 gaivalinio ] cor v pro l
147 ir ] cor i pro n
156 pasaulyje ] vid ex err fl -is pro -yje
169 šviesu ] vid ex err -a pro -u
170 in ] cor i pro į
180 tavęs ] cor t pro l
187 kitus ] vid ex err fl -i pro -us
197 tektų ] vid ex err om sec t
203 [jau]nesnių ] vid ex err rep sec s, p ras interp (
204 nėra ] cor ė pro e
215 aš ] p ras daugiau
218 tūkstančius ] cor t pro č
227 rytą ] cor r pro vid l
232 šiąnakt ] cor akt pro die
234 Bal ] sign
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...